Skip to content

Gemeenten en bedrijfsleven in regio 071 presenteren strategie voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Leiden, 21 november 2019

De regio wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven houden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daar gaan de gemeenten en het bedrijfsleven in de 071-regio [1] zich de komende jaren sterk voor maken. Hun doelen zijn uitgewerkt in de concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030 Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten. Donderdag 21 november presenteerden voorzitter van Economie 071 Yvonne van Delft en voorzitter VNO-NCW Rijnland Martijn van Pelt de strategie. Die bevat de keuzes en afspraken om in de toekomst te blijven voorzien in de vraag naar bedrijventerrein.

Vraag en aanbod
De vraag naar bedrijventerrein tot 2030 is becijferd op 47,2 à 63,5 hectare. Die ruimte is nodig voor uitbreiding van bedrijven maar ook voor vervanging als gevolg van transformatie van bedrijventerrein naar andere functies zoals wonen. De regio 071 heeft een aanbod van zo’n 70 hectare bedrijventerrein. Een deel daarvan is direct beschikbaar en heeft een zogeheten harde planstatus. Er is ook ‘zacht’ aanbod: locaties die mogelijk de bestemming bedrijventerrein kunnen krijgen maar nog in onderzoek zijn. Deze locaties zijn nodig om in de vraag te kunnen voorzien. Er blijkt net aan sprake van een kwalitatieve match in de drie te onderscheiden typen bedrijventerreinen: matig gedifferentieerd, breed gedifferentieerd en Bio Science. Met name voor matig gedifferentieerde bedrijventerreinen is er net genoeg aanbod.

Ruimtelijke strategie
De concept bedrijventerreinenstrategie geeft aan op welke wijze de regio in de vraag gaat voorzien:
• De gemeenten gaan zich inspannen om onderzoeklocaties – het ‘zachte’ aanbod – daadwerkelijk als bedrijventerrein bestemmen.
• De ruimte op bedrijventerreinen wordt intensief ingericht en gebruikt. Als dat mogelijk is wordt in de hoogte uitgebouwd en vindt parkeren onder de grond, op daken of op een centrale plek plaats.
• Lopende transformatieplannen gaan door als compensatie van verloren gegane hectares mogelijk is. Hiervoor moet overwegend zachte plancapaciteit nog worden omgezet naar harde capaciteit. Geplande transformatie geldt voor de locaties: ’t Ambacht, Katwijkerweg en Valkenburgseweg (Katwijk); Werninkterrein, Veilingterrein, Rooseveltstraat Trekvliet, Rooseveltstraat West, Lammenschans (Leiden); Lage Zijde, Baanderij (Leiderdorp).
• Compensatie van hectares bedrijventerrein die door transformatie verloren gaan, gebeurt in eerste instantie binnen de gemeentegrenzen en indien dit niet lukt binnen de regio 071. Daarmee wordt voldaan aan de afspraken tussen gemeenten en bedrijfsleven in het convenant Ruimte voor bedrijven 2018-2022. Hiervoor dient zacht aanbod van bedrijventerreinen te worden omgezet in harde capaciteit.
• De gemeenten gaan tot 2030 geen andere bedrijventerreinen transformeren dan de bovengenoemde locaties. Daarmee bieden zij investeringszekerheid aan de ondernemers.

Van plan naar werkelijkheid
Om uitvoering van de strategie te waarborgen, hebben de gemeenten en het bedrijfsleven afgesproken dat de stuurgroep bedrijventerreinen blijft bestaan. De stuurgroep, die bestaat uit de wethouders van de -071-gemeenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, houdt zicht op de ontwikkelingen en stuurt die zo nodig bij. Ook zorgt ze voor afstemming van alle afspraken en tussen de relevante beleidsterreinen. Daarnaast ziet de stuurgroep toe op uitvoering van de strategie. Voor de uitvoering wordt in 2020 een plan gemaakt. Daarin wordt onder andere aangegeven of het wenselijk is een regionale regisseur aan te stellen om de uitvoering te versoepelen.

Intensieve weg
De weg naar de bedrijventerreinenstrategie was lang. Ze vergde uitgebreid onderzoek en intensief overleg tussen de gemeenten en de ondernemers. Yvonne van Delft en Martijn van Pelt zijn dan ook blij dat de strategie er nu ligt. Van Delft: “We staan als regio 071 voor de uitdaging een aantrekkelijk vestigingsklimaat te behouden, zodat onze economie vitaal blijft. We werken daarom toe naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. Onderdeel daarvan is inspelen op circulair werken en de energietransitie. Dit vraagt zowel ruimte voor bedrijven als intensivering van bestaande bedrijventerreinen. Deze strategie gaat daar zeker aan bijdragen.” “De gemaakte afspraken geven de ondernemers duidelijkheid over hun toekomst”, aldus Van Pelt. Dat de stuurgroep een actieve rol blijft spelen, vindt hij essentieel. “Zo zorgen we ervoor dat de strategie werkelijkheid wordt.”

Informele bijeenkomsten voor ondernemers
De concept bedrijventerreinenstrategie is in te zien op de website van Economie071: www.economie071.nl. In januari 2020 vinden in de verschillende gemeenten bijeenkomsten voor ondernemers en gemeenteraadsleden plaats. Zij krijgen dan een toelichting en kunnen een eerste reactie op de strategie geven. Na deze bijeenkomsten volgt een formele inspraakprocedure en daarna besluitvorming door de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden.

Achtergrondinfo
Bedrijventerreinen zijn van grote waarde voor de economie van de regio071. Zij zorgen voor 42.500 directe banen en circa 10.000 indirecte banen. Hun verdienvermogen is jaarlijks zo’n 5 miljard euro.

[1] Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de regio, te weten Koepel Leidse regio, Stichting Ondernemend Leiden, Ondernemersvereniging BioScience Park, Katwijkse Ondernemers Vereniging en VNO-NCW Rijnland.

Back To Top