Skip to content

Start inspraak concept ruimtelijke strategie Bedrijventerreinen 2020-2030

De colleges van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben met het georganiseerd bedrijfsleven de concept ruimtelijke strategie Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten opgesteld. Deze strategie geeft aan hoe de gemeenten een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven willen behouden met voldoende en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Voor deze concept strategie gaat nu een inspraakperiode van start.

Coronavirus
Willem Joosten, wethouder gemeente Leiderdorp en voorzitter van de stuurgroep bedrijventerreinen: ‘We begrijpen volledig dat ondernemers nu andere zaken aan hun hoofd hebben en niet direct tijd vrij kunnen maken om een inspraakprocedure te volgen. Toch willen we ook aan de toekomst denken en ondernemers zekerheid bieden. Die zekerheid komt heel laat als we nu de procedure niet starten. Vaststelling kan dan mogelijk zelfs doorgeschoven worden naar 2021. We volgen daarom de actualiteit op de voet en zullen gepaste maatregelen nemen mocht de inspraakprocedure niet tot zijn recht komen’.

Inspraaktermijn
Van donderdag 19 maart tot en met woensdag 29 april 2020 kunnen belanghebbenden op de concept strategie reageren. Na de inspraakperiode wordt de concept strategie aangeboden aan de gemeenteraden van de 071-gemeenten.

Informele bijeenkomsten
In de periode 13 tot en met 16 januari 2020 hebben in elke 071-gemeente informele bijeenkomsten plaatsgevonden om de conceptstrategie toe te lichten en hierover met ondernemers en raadsleden in gesprek te gaan. De ‘oogst’ van deze bijeenkomsten is verwerkt in het hoofdrapport, bijlage 4 en het Reactiedocument informele bijeenkomsten bedrijventerreinenstrategie. De volgende stap is de formele inspraak.

Achterliggende stukken
De volgende stukken zijn door de colleges van de 071-gemeenten vrijgegeven voor inspraak:
Concept Ruimtelijke strategie 2020-2030. Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten (Regionale stuurgroep bedrijventerreinen regio-071, versie 10 maart 2020)
• Bijlage 4: Programma bestaande bedrijventerreinen (Regionale stuurgroep bedrijventerreinenstrategie, versie 10 maart 2020)

Vanaf donderdag 19 maart tot en met woensdag 29 april 2020 kunt u op deze documenten reageren. Digitaal zijn ze ook te raadplegen via www.economie071.nl. U kunt uw reactie per mail sturen naar de heer A. Boersma via a.boersma@leiderdorp.nl. Reacties kunnen ook schriftelijk worden ingediend. Stuurt u uw reactie dan naar Gemeente Leiderdorp t.a.v. de heer A. Boersma, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Achtergrondinformatie
Daarnaast kunt u de volgende documenten inzien:
Rapportage Sociaal economisch profiel Leidse regio (Ecoryus, 26 juni 2019)
Leidse Toelichting bij Ruimte voor bedrijven in de Economie 071 gemeenten, bedrijventerreinenstrategie 2020 – 2030 (Gemeente Leiden, november 2019)
Toelichting ondernemersstandpunt op strategie bedrijventerreinen.
Naar een BT-strategie voor de 071-regio. Kwalitatieve verdieping vraag en aanbod (Stec Groep, 26 januari 2018)
• Het aangepast reactiedocument informele bijeenkomsten versie 10 maart 2020. Dit document bevat de reacties uit de informele bijeenkomsten en een toelichting op de verwerking daarvan.

De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis van Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude tijdens de openingstijden. Zie hiervoor de website van elke gemeente voor meer informatie. Alle informatie en stukken zijn verder te vinden op www.economie071.nl.

Contact
Met vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de heer A. Boersma via emailadres a.boersma@leiderdorp.nl.

Back To Top