Skip to content

Twee jaar crisisdynamiek in robuuste Leidse regio

De Leidse regio bereidt zich voor op twee heftige crisisjaren maar kan door haar bijzondere kennisprofiel sterker uit de crisis komen. Dit blijkt uit de tweede rapportage van de coronacrisis die Bureau Blaauwberg heeft gemaakt in opdracht van Economie071. Het is een verfijning van de inhoud, cijfers en analyses uit de eerste studie. Het rapport bevat bovendien een uitgebreid overzicht van de verwachte economische, ruimtelijke en politieke effecten op korte en langere termijn.

Van generiek naar specifiek
De cijfers uit het onderzoek laten zien dat de Leidse regio de fase van lockdown economisch redelijk heeft doorstaan. Regionaal heeft 19.8% van alle bedrijven met personeel gebruik gemaakt van looncompensatie via de NOW. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 23.5%. De toename van het aantal WW-uitkeringen is nog beperkt. Dat heeft alles te maken met het landelijke steunpakket. De verwachting is dat dit steunbeleid gaat veranderen naarmate de crisis voortschrijdt. Van generiek naar specifiek. Van iedereen steunen naar het inzetten op de meest levensvatbare bedrijven. De onderzoekers verwachten dat de overheid met een bankiersoog naar de inzet van haar steun gaat kijken.

Herstel en perspectief
Een actuele sectoranalyse laat zien dat het perspectief in verschillende branches verschuift. De pijn is in diverse sectoren nog steeds voelbaar. Er is echter meer rust en overzicht gekomen. De eerste signalen van herstel en nieuw perspectief zijn zichtbaar geworden. Een volledig economisch herstel dient zich volgens de onderzoekers pas aan wanneer de verspreiding van het virus onder controle is. Een reële horizon, bevestigd door epidemiologen en historische casuïstiek, is twee jaar. Een vaccin kan dat proces versnellen. Massaliteit en uitgebreide mobiliteit blijven in die periode een ‘no go’, aldus Bureau Blaauwberg. De economie blijft in die periode gemankeerd.

Dynamiek behouden
De Leidse regio, zo constateren de onderzoekers, heeft een aanmerkelijk voordeel om in en na die tweejaarsperiode dynamiek te behouden. Het toonaangevende medische cluster, het onderwijs en de kennisinstellingen oefenen een blijvende aantrekkingskracht uit op jong talent. De uitdaging voor de Leidse regio is om deze kip met de gouden eieren te blijven koesteren, en de komst van jonge mensen naar stad en regio blijvend te stimuleren. De crisis kan nog wel eens nadelige effecten hebben voor de regiogemeenten rondom Leiden, waarschuwen de onderzoekers. Met de toenemende gewenning aan digitaal thuiswerken vervalt de noodzaak om op pendelafstand van het werk (lees: de stad) te wonen. Kwalitatief sterke woonmilieus op flinke afstand – Veluwe, Drenthe, Friesland) – kunnen zich bij de kritische woonconsument in de kijker gaan spelen, aldus bureau Blaauwberg.

Lange termijn trends
Op lange termijn, zo blijkt uit de analyse, versnelt de coronacrisis verschillende trends. Laaggeschoold routineus werk gaat in snel tempo verdwijnen. De druk op competenties en het scholingsniveau nemen verder toe. Samenwerking tussen bedrijven wordt nog belangrijker. De vraag naar flexibel vastgoed wordt groter. En de winkelgebieden gaan van kleur verschieten: meer gemengde functies, meer tijdelijke concepten, meer dienstverlening en minder spullenverkoop, nog meer een combinatie van ‘clicks’ met ‘bricks’.

Gesprek op gang brengen
Met de analyses wil Economie071 de stand van zaken naar aanleiding van de coronacrisis voor de Leidse regio inzichtelijk maken, deze kennis delen en zo de discussie op regionale schaal faciliteren. Beide rapporten worden ook gebruikt bij de projecten van Economie071 waarbij thema’s als Human Capital (arbeidsmarkt), mobiliteit, digitalisering en ondernemerschap centraal staan. Beide rapportages zijn te vinden op www.economie071.nl.

Tweede coronarapport Economie071 juni 2020

Back To Top